1062387

วันที่ 28 กันยายน 2564  นายสัตวแพทย์พิชัย วัฒนาวานิชกุล  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
เข้าตรวจต่ออายุ GMP โรงงานแปรรูปสุกร  บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง ซึ่งผลการตรวจดังกล่าวไม่พบข้อบกพร่อง