139876

ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8
เป็นประธานการประชุมสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยผลการดำเนินงานในภาพรวมด้านสุขภาพสัตว์, ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์,
ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, ด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และด้านงานบริหารทั่วไป พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป.