294445

วันที่ 10 กันยายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ดำเนินการตรวจติดตามคณะผู้ตรวจรับรองฯ มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
โดยดำเนินการ ตรวจติดตาม จำนวน 1 ฟาร์มอำพล ฟักภาวดีฟาร์มสุกรฟาร์มสุกร จำนวน 1,200 ตัว พบข้อบกพร่องเจอสัตว์พาหะอยู่ในฟาร์ม