1041570

วันที่ 10 กันยายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงได้เข้าตรวจต่ออายุ GMP สหกรณ์โคนม  จังหวัดพัทลุง ตรวจพบว่ายังมีข้อบกพร่องบางส่วนได้แจ้งกับสหกรณ์โคนม จังหวัดพัทลุงให้ดำเนินการแก้ไขตามที่ได้แจ้ง และจะตรวจต่ออายุแก้ไขข้อบกพร่องรอบต่อไป ภายในเดือนตุลาคม  2564