1040426

วันที่ 9 กันยายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดำเนินการตรวจติดตามคณะผู้ตรวจรับรองฯ มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการ ตรวจติดตาม จำนวน 1 ฟาร์ม คือ ภัทรฟาร์ม เป็นฟาร์มสุกรจำนวน 800 ตัว ไม่พบข้อบกพร่อง