1017277

บรรยายพิเศษแนวทางการควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกร สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการประชุมและบรรยายพิเศษ แนวทางป้องกัน และบริหารจัดการโรคระบาดสำคัญในสุกร พร้อมด้วย น.สพ.เดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเชิญ น.สพ.อภิชาติ วงศ์ฉายา Regional Technical Manager ทีมวิชาการ iTAC เครือเวทโปรดักส์ มาบรรยายใน หัวข้อ " 9 Critical Point การป้องกันและจัดการโรคระบาดที่สำคัญในสุกร " ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เข้าร่วมฟังบรรยาย ทั้งระบบ Offline และ Online ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี