1014211

ประชุมหารือด้านวิชาการ และงานด้านสัตวแพทย์บริการ กับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ 1 เมษายน 2564 นายสัตวแพทย์​ธนวัฒน์​ พันธุ์​สนิท ปศุสัตว์เขต 8 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์เดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี​ ร่วมจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติ​จาก ศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ของวิทยาลัย และ สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย ด้านสัตวแพทย์บริการ และด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8