119656
ติดตามงานโครงการแพะพระราชทานและโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ปศุสัตว์เขต 8 น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท มอบหมายให้ นายธรรมนาถ ชัยฤทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และคณะ
ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ตรวจติดตามการเลี้ยงแพะแบล็คเบงกอลของกองพันทหารราบที่ 4 กรมที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์
และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ตรัง โดยได้ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ปัญหางบประมาณการเลี้ยงดูแพะของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ตรังไม่เพียงพอเนื่องจากมีจำนวนแพะเพิ่มขึ้น
และตรวจติดตามให้คำแนะนำการเก็บข้อมูลการผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 3 ราย อ.กันตัง(น้ำผึ้ง) อ.วังวิเศษ(สบู่สมุนไพร) อ.เมือง(เครื่องแกง) จ.ตรัง