967761

กิจกรรมการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบที่ 2/2564 จังหวัดพัทลุง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่ ฟาร์มโคนมกลุ่มท่าแค ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม
โดยมีเกษตรกรได้รับการบริการจำนวน 12 ราย จำนวนโคนมและโคเนื้อที่ได้รับการฉีดวัคซีนกว่า 320 ตัว
รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต8 กรมปศุสัตว์