91277

ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมแผนการดำเนินงาน โครงการศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)ร่วมกับ กรมปศุสัตว์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมแผนการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง
เพื่อสนับสนุนพันธุ์สัตว์(พันธุ์ไก่ไข่)พระราชทานแก่โรงเรียน และเกษตรกร พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการประสานงานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบริเวณพื้นที่ดำเนินการ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง
โดยมีนายศุภรัตน์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้