242809

ร่วมวางแผน แนวทางแก้ไขและตรวจระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ กรป.กลาง ชุมพร
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย HHU ชุมพร สำนักงานปศุสัตว์เขต 8,ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร โดยการประสานงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เข้าปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์แม่พันธุ์โคเนื้อ
ให้กับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
และในวันที่ 2 ของการปฏิบัติงานได้ร่วมประชุมวางแผนการจัดการระบบสืบพันธุ์ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ การจัดการสุขภาพของโคในฟาร์ม
และการจัดการอาหารสำหรับโคแต่ละรุ่นอย่างถูกสัดส่วน โดยมีพันเอก ชูศักดิ์ ธีรากิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธาน
นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดการปฎิบัติงานร่วมกันอีกครั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ในช่วงประมาณเดือนเมษายนนี้

รายงานโดย : หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข.8