956033
กิจกรรมการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบที่ 2/2564 จังหวัดพัทลุง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่ ฟาร์มโคนมกลุ่มท่ามิหรำ
ในพื้นที่ อำเภอควนขนุน และอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โดยมีเกษตรกรได้รับการบริการจำนวน 8 ราย
จำนวนโคนมและโคเนื้อที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 260 ตัว
รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต8 กรมปศุสัตว์