924782
กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และฟื้นฟูสุขภาพกระบือทะเลน้อย หลังจากเหตุอุทกภัย
วันที่ 22 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน และอาจารย์จากวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์
ลงพื้นที่ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนในกระบือทะเลน้อย พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังเหตุการณ์อุทกภัย มีจำนวน
เกษตรกรได้รับบริการ 3 ราย จำนวนสัตว์ที่เก็บตัวอย่าง 11 ตัว และฉีดวัคซีน พร้อมทั้งดูแลสุขภาพ ถ่ายพยาธิในกระบือจำนวนทั้งสิ้น 40 ตัว
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8