525797

ส่งมอบพ่อแม่พันธ์ไก่ไข่พันธุ์โร๊ดไทย ฟาร์มต้นแบบโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 22 มกราคม 2564
น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนักวิชาการสัตวบาลที่รับผิดชอบ
ติดตามการส่งมอบพ่อแม่ไก่ไข่พันธุ์โรดไทยจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ส่งมอบไก่ไข่พันธุ์แท้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกร
นายกรองเดช จรัญรักษ์ อ.ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพ่อพันธุ์ 5 ตัว แม่พันธุ์ 30 ตัว ซึ่งใน พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 มีทั้งหมด จำนวน 6 รายๆ ละ 35 ตัว รวม 210 ตัว
ให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ เกษตรกรที่รับสัตว์ ได้แก่
1. นายกองเดช จรัญรักษ์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์
2. นางจิรวัฒนา ชินวงศ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีฯ
3. นายนิยม คงเมฆ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ
4. นางวาสนา จงจิตร อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ
5. นางเกษร ทองคำ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
6. นางชะอ้อน ฤทธิเดช อ.ป่าบอน จ.พัทลุง