923439
ปศุสัตว์เขต 8 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด พร้อมรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU พัทลุง ซึ่งดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด พร้อมมอบเกียรติบัตรรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมที่ผ่านการรับรองใหม่และต่ออายุในปี 2563 ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตนม ยูเอชที และพลาสเจอไรส์ รวมถึงโรงงานผลิตอาหารข้นของสหกรณ์ ฯ
ทั้งนี้ ท่านปศุสัตว์เขต 8 ได้มอบนโยบาย และแนวคิดในการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8