253608
โคพระราชทาน ภายใต้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
วันที่ 21 มกราคม 2564 น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้ นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ร่วมพิธีส่งมอบโค ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยชีวิตโค จำนวน 1 คู่ เพื่ออุทิศบุญกุศลและเสริมความเป็นสิริมงคล
กรมปศุสัตว์ส่งมอบโค ที่พระราชทานให้ความช่วยเหลือเกษตรกร นายสมพร ทองสลัก บ้านเลขที่ 114/4 ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ เป็นประธาน และนายเศกสรร สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช. กล่าวรายงาน