109681

นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference)
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายกรมปศุสัตว์ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การมอบนโยบายและการติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมปศุสัตว์
รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 27 หน่วยงาน ประกอบด้วย
ผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ภายในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด 9 จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 11 ศูนย์ และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 6 ด่าน ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8