920241
ประชุมเพื่อสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการ “นวัตกรรมเพื่อสืบสานอาชีพพระราชทาน การเลี้ยงโคนม”วันอังคารที่ 19 มกราคม 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง
เข้าร่วมการประชุมระหว่าง คณะกรรมการ ผู้บริหารของสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด และ อธิการบดี คณะอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการ
“นวัตกรรมเพื่อสืบสานอาชีพพระราชทาน การเลี้ยงโคนม” ที่ได้ดำเนินงานในตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงาน พร้อมการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆของสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ทั้งในส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและนำนวัตกรรมต่างๆมาปรับใช้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ และเพื่อประโยชน์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง