557181
การสุ่มตรวจปัสสาวะสุกร ในฟาร์มสุกรขุน ตามโครงการฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงในสุกร
วันที่ 13 มกราคม 2564 ทีมชุดเฉพาะกิจตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร ประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะสุกร ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 ฟาร์ม ฟาร์มละ 5 ตัวอย่าง รวม 20 ตัวอย่าง
โดยผลการทดสอบจากชุดทดสอบภาคสนาม Strip Test ให้ผลเป็นลบ (-) 20 ตัวอย่าง ดังนี้
1. นางอ่อนอุมา เมืองขำ ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
2. นายยศพันธ์ รุจธนาดลโภคิน ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
3. นายบุญชวน สุขมาก ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
4 น.ส.อรัญญา รองไฝ ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ผลการทดสอบจากชุดทดสอบภาคสนาม Strip Test ให้ผลเป็นลบ (-)ทั้งหมด 20 ตัวอย่าง ไม่พบผู้กระทำความผิด