907990
กิจกรรมเก็บตัวอย่างน้ำนม จากโคนมที่ตรวจพบโรคเต้านมอักเสบ เพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคและภาวะเชื้อดื้อยาในฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง
วันที่ 8 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ร่วมกับอาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ฟาร์มโคนมจังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำนม 34 ตัวอย่าง จากโคนมที่ตรวจพบโรคเต้านมอักเสบ
เพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคและตรวจหาภาวะเชื้อดื้อยาในฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง รวมทั้งแนะนำแนวทางดูแลและรักษาโคนมที่เกิดโรคเต้านมอักเสบ ทั้ง 34 ตัว
ทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเต้านมอักเสบมากยิ่งขึ้น
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8