S 18284588
จัดกิจกรรมย้ายฝากตัวอ่อนในโคนมฟาร์ม Master bull และฟาร์มสาธิตสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง
วันที่ 6-7 มกราคม 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมปฏิบัติงานย้ายฝากตัวอ่อนในโคนมที่มีความพร้อมจำนวน 9 ตัว จากจำนวนโคที่ทำการเหนี่ยวนำการเป็นสัดจำนวน 14 ตัว
ในฟาร์ม Master bull พื้นที่อำเภอป่าพะยอม พื้นที่อำเภอเมือง และฟาร์มสาธิตสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีในการปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์มาใช้ในฟาร์มของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8