216671

ปฏิบัติการแก้ไขระบบสืบพันธุ์และสารสนเทศโคนมชุมพร 28 ธันวาคม 2563 ทีมแก้ไขระบบสืบพันธุ์และสารสนเทศโคนมชุมพร ประกอบไปด้วยหน่วย HHU ชุมพร 
และเจ้าหน้าที่หน่วยผสมเทียมหงษ์เจริญ/ชุมโค เข้าปฏิบัติการแก้ไขระบบสืบพันธุ์และทำข้อมูลโคนมในระบบฐานข้อมูลโคนม กรมปศุสัตว์ ให้กับฟาร์มนางกิตติยา ถามา อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
โดยทำการตรวจท้อง 4 ตัว แก้ปัญหา follicular cyst 1 ตัว และ ovarian atrophy 1 ตัว พร้อมกันนี้ได้ฉีด vit E selenium ให้แม่โครีดนมที่ทำการตรวจในครั้งนี้ด้วย

รายงานโดย: หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข 8