839777

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม”
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)​พัทลุง ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.), สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง,
สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด, สำนักกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ (CSR) เครือเบทาโกรจำกัด ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม”
โดยมีวิทยากรจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) มาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัด และสาธิตวิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนมเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรสามารถสังเกตและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ กิจกรรมนี้มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 50 ราย
รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต8