838035
กิจกรรมการฝึกอบรม “การสร้างความมั่นคงด้านพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง”วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์HHUพัทลุง ร่วมกับ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง, สำนักงานปศุสัตว์เขต8 ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ,สหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัด ,สำนักกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ (CSR) เครือเบทาโกรจำกัด ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรม“การสร้างความมั่นคงด้านพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง” มีหัวข้อการบรรยาย อาทิ ธุรกิจการค้าเสบียงอาหารสัตว์ในประเทศไทย,การปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
และเทคโนโลยีการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ โดยวิทยากรจาก สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง หน่วย HHU พัทลุง
และกลุ่มเกษตรรักบ้านเกิดจังหวัดพัทลุง มาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร และแจกท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไป กิจกรรมนี้มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 70 ราย
รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต8