831018
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 1/2564
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ,สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ,
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี และ สำนักกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ (CSR) เครือบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรกลุ่มลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม และโคเนื้อบริเวณรอบฟาร์ม โดยมีจำนวนสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนกว่า 169 ตัว จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการ 8 ฟาร์ม รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต8 กรมปศุสัตว์