113422
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ชุมพร
เข้าตรวจการใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรกนิกส์เเบบพิเศษของ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี