S 28983327

วันที่ 26-27 ส.ค. 2563 ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ,
ติดตามลูกเกิดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคกะเปอร์ อ.กะเปอร์และ
ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ smart farmer ณ อ.กระบุรี จ.ระนอง