569003

วันที่ 28สิงหาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ได้ตรวจติดตาม GMP
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่สหกรณ์โคนมพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง ผลการตรวจพบว่าเจอข้อบกพร่อง 1ข้อ ให้ทางสหกรณ์โคนมแก้ไขแล้วรวบรวมส่งเอกสารให้เขตภายในวันที่ 15 กันยายน 256