S 3350532

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง.
จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงโคนม
“ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง. โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 18 ราย