533951

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพ้ฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ติดตามความก้าวหน้า
ปัญหาอุปสรรคและร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโครงการส่งสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหหาที่ดินทำกินของเกษตรกร เกษตรกร 8 ราย โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน 1 แห่ง
โครงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ เกษตรกร 1 กลุ่ม โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกร 1 ราย