S 3162125
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร ซึ่งมีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร เข้ารับการอบรม จำนวน 56 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง