05

วันที่ 24กรกฎาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์เป็นประธานในพิธี