138878

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    ส่วนรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และหน่วย HHU ชุมพร สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว จัดอบรมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเรื่อง"การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม" โดยมี ผอ.ส่วนรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเกษตรกรผู้สนใจและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค จำนวน 19 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยมีเป้าหมายให้ฟาร์มโคนมของจังหวัดชุมพรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มให้ได้ร้อยละ 100 ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2563 นี้