165467

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับรองพิจารณาและอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) พร้อมด้วยกรรมการประกอบด้วย นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นายจงเจริญ มากสุวรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าปฏิบัติงานตรวจประเมินการต่อใบอนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ประเภทสัตว์ (สุกร เป็ด ไก่ โค ไข่ไก่บริโภค ไข่เป็ดบริโภค) ที่ บริษัท เอก-ชัย ดิชทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/88 หมู่ที่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี