01
วันที่ 23 - 24​ มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรและปศุสัตว์อำเภอพะโต๊ะ ติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มต้นแบบ โครงการฟื้นฟูอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครง ธคก. เกษตรกรตำบลปากทรง ตำบลปังหวานและตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งตะโกติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับโคพระราชทาน ของนายมมลเทียน  เทพนิมิตร ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะ จังหวัดชุมพร