121612 0

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ท่าน ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายร่วมเป็นเกียรติในพีธิเปิดและร่วมบรรยาย ในกิจกรรมของสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด ซึ่งจัด อบรมหลักสูตร"การจัดการฟาร์มเบื้องต้นรุ่นที่1" ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์อบรมโคเนื้อ-โคนม อาชีพพระราชทาน “งานของพ่อ” (ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง)
**สำหรับสมาชิกเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จ.พัทลุง จำนวน 72 ราย ในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพีธีบรมราชภิเษก