p01
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้รับมอบหมายจากท่านปศุสัตว์เขต 8 ลงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามโครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
ซึ่งดำเนินการโดย สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี ในชื่อตลาดนัด "คนหัวใจอินทรีย์" ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดทำการทุกวันพุธ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
มีร้านค้าทั้งหมด 14 ร้าน ร้านสุกรชำแหละ 1 ร้าน ร้านอาหารทะเลสด 1 ร้าน ร้านผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ 6 ร้าน และ อื่นๆเป็นขนมพื้นบ้าน 6 ร้าน
เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรที่ทำการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ แบบอินทรีย์ได้มีช่องทางจำหน่าย