52520

นายสุเมษ  เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 ได้เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนายสัตวแพทย์ และสัตวแพทย์ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8  ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ขนอม คาบานา บีช รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช