S 11304984

วันที่ 30 มกราคม 2563 ผอ.ส่วนส่งเสริมฯและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 นำคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น(สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์)
ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ ณ พรประคองฟาร์ม เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563