8347
ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงเกษตร/กรมปศุสัตว์ ที่สำคัญและเตรียมความพร้อมในการจัดงานต่างๆ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8