6758
ประชุมหารือการกำหนดแนวทางและมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรเพื่อป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพื้นที่ภาคใต้