S 127164455

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ให้เกีรยติเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดยมีนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  นายประยูร ครองยุติ  และนางสาวกัลยา ฤาชา ผู้แทนจากกองแผนงาน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภายใต้กรมปศุสัตว์ และเกษตรกรเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในเบื้องต้น ที่ประชุมได้มีมติให้วันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 เป็นช่วงเวลาในการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และกำหนดให้พื้นที่บริเวณลานประตูเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงานฯ พร้อมทั้งได้ร่วมกันพิจารณายกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานฯ โดยให้มีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขต 8 รวม 17 คณะ เพื่อเสนอกรมปศุสัตว์ลงนามแต่งตั้ง และให้สำนักงานปศุสัตว์เร่งประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง เป็นเบื้องต้นต่อไป