S 96215090

 

31 พฤษภาคม  2562
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหลังสวนและ สำนักเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมติดตามรับทราบปัญหาอุปสรรค ในเกษตรกรที่รับสัตว์ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ( ธคก.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่ทำสัญญาในระหว่างปี 2560-2561