S 96149508

30 พฤษภาคม 2562
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนสัก และ สำนักเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมติดตามรับทราบปัญหาอุปสรรค ในเกษตรกรที่รับสัตว์ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ( ธคก.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่ทำสัญญาในระหว่างปี 2560-2561