S 96051219

29 พฤษภาคม 2562
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และ สำนักเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมติดตามรับทราบปัญหาอุปสรรค  จากเกษตรกรที่รับสัตว์ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ( ธคก.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่ทำสัญญาในระหว่างปี 2560-2561