48046
วันที่ 21 พ.ค.62 นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐาน สนง.ปศข.8 เข้าร่วมตรวจติดตามการรับนมโรงเรียน 
จากโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนวัดบ้านท่าเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากการสอบถามคุณครูที่โรงเรียนปรากฎว่าทางโรงเรียนยังไม่ได้รับนม
จึงใช้นมกล่องจากเทอมที่แล้วให้กับเด็กนักเรียน  โดยมีเด็กนักเรียน 180 คน ได้รับนมบริโภคทุกคนตามเกณฑ์ จากการสอบถามทราบว่าอบต.มะขามเตี้ย
เป็นผู้จัดสรรนมตามโครงการฯ โดยผลิตจาก อสค.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์