ความชุกโรคแท้งติดต่อในแพะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  "เกียรติศักดิ์ หัวหมื่น และ คมชาย ศรีชาลี"