การสำรวจการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรของจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 "คมชาย ศรีชาลี1 เกียรติศักดิ์ หัวหมื่น2"