pic280362001

เอกสารประกอบการประชุม

1. รวบรวมไข่ไก่

2.การเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการบริโภค

3.หลักเกณฑ์การตรวจประเมินระบบการเคลื่อนย้ายEPP สถานที่รวบรวมไข่ไก่

4.แนวทางการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ปีกประเภทไข่

5. มาตรการเคลื่อนย้ายไข่เพื่อบรโภค

เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ 0813973359