เรื่อง สภาพการเล้ียงและความต้องการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่าย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี โดย วิภาวี ศรีเจริญ ณัฐชัย จุติอมรเลิศ ณัฐพร จุ้ยจุลเจิม และ ทวีศิลป์ จีนด้วง

เรื่อง มาตรการใน การป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน